Flechten & Moose, Naturpädagogik, Pilze, Waldbewirtschaftung