Flechten & Moose, Waldbewirtschaftung, Highest rate